Hyppää navikasuuhniin
Hyppää sisälthöön

Käyttäjäehot

Ette sinun iteata pystythään käsittelheen käsitteliältä sie häyt hyväksyä alla olevat ehot.

Sie omistat päivänselvästi oikeuven sinun omhaan itehaan.

Kaikki iteat jokka rekistreerathaan idéplats.se:ssä käsitelthään niinku salhaisenna iteanna joka merkittee ette vain sie iteanomistajanna, käsitteliä ja administratööri saatatta nähjä itean. Itea tulthaan käsittelheen sekretessin alla (niinku salhaisenna) niin kauvon ko sie halvaat.

Huomioitte eron aukenhaisen ja salhaisen itean välilä. Aukenhainen itea oon näkyvä kaikile joilako oon pääsy systeehmiin.

Sekretessi

Sie hyväksyt tästä lähtien ette käsitteliä saapii vaihettaa iteoita yhtheistyöpaartneritten ja virastoitten kansa mitä koskee sinun iteata alla olevan mukhaisesti.

Net henkilötiot jokka sie annat tulthaan käsittelheen elektroonisesti. Tiot tulthaan käythään meän administrasuunile ja ette helpottaa kontaktia sinun/ sinun yrityksen ja meän välilä. Met emmä julkase yhthään henkilötietoja.

Julkasuprinsiippi
Ylheiset asiapaperit ja sekretessi

Kaikki asiapaperit jokka oon tulheet sisäle virasthoon elikkä laitettu ja piethään sielä oon ylheisiä asiapaperia. Tämä jällaa kaikkia asiapaperia paitti asiapaperia jokka oon tulheet yhen asian valmistelun vuoksi niinku muisthiinpanoja, ensimäisiä värsuunia elikkä sisäsiä työdokymenttiä.

Kaikkia ylheisiä asiapaperia saattaa vaatia ulos. Mutta vaikka asiapaperi oon julkinen se ei tarkota ette kaikki informasuuni siinä oon julkinen.

Meilä oon velvolisuus julkisuusprinsiipin mukhaan ette jättää ulos asiapaperit jos joku sen vaatii. Hallituskanslian webbipaikala sie löyvät lissää informasuunia julkisuuspriinsiipistä.
Julkisuusprinsiippi Hallituskanslian webbipaikala

Julkisuus- ja sekretessilaki (2009:400) säätää mikä informasuuni pittää olla julkinen ja mikä informasuuni päätethään olevan sekretessi ylheisessä asiapaperissa. Laki oon olemassa sen takia ette valvoa integriteettiä niile aktöörile jokka eri syistä lähättävät asiat virasthoon.

Mikkä tiot kuuluvat sekretessin alle testathaan joka kerta ko jokuvaatii ulos asiapaperin. Sinun käsitteliä tekkee sen takia aina sekretessiarvostelun niistä asiapaperista jokka vaaithaan ulos. Lain mukhaan met emmä saa jättää ulos informasuunia joka saattaa aiheuttaa ekonoomista loukkausta yksityisele paartile. Tämä jällaa tietoja yksityisen afäri- elikkä käyttöolosuhtheita, keksintöjä elikkä tutkimustuloksia. Met emmä saa jättää ulos tietoja ekonoomisista elikkä henkilökohtasista olosuhtheista jokka koskevat yhtheistyöpaartneria niile organisasuunile jokka oon toiminan aiheena. Se tarkottaa ette jos sulla oon kauppayhtheys organisasuunin kansa joka saapii rahotusta meiltä, niin met tulema päättämhään sekretessin alle semmosia tietoja sinusta. Tämä jällaa riippumatta jos oon riski ekonoomiselle loukkaukselle elikkä ei.
Julkisuus- ja sekretessilaki Hallituskanslian oiekusdaattapaasissa

Rajotuksia webbipaikan käyttämisessä

Kaikki materiaali tarkistethaan ennen julkasua. Jos materiaali ei vastaa näitä ehtoja ja jällaavia lakia ja säätäntöjä ja etapleerattua praksista se hyläthään.

Palvelua ei saa käyttää:

  1. sillä laila joka saattaa tärvätä elikkä häiritteä muun käyttäjän käyttämistä
  2. sillä laila ette se loukkaa, häirittee elikkä johtaa vähemän efektiihviin palvelhuun
  3. laittomassa tarkotuksessa
  4. sillä laila ette se saatta olla halveksuva, epäkunnolinen, rasistinen, eetnisesti häirittevä, vylkääri, pornokraaffinen elikkä muuten meinattu ärryttäväksi elikkä vaivaavaksi
  5. ette viä yli elikkä laajata ylös daattaviirystä elikkä muuta potensiellisti vahinkolisia daattafiiliä, prukrammia elikkä informasuunia
  6. sillä laila ette trakaseerata, juovua, diskrimineerata, käyttää hyväksi elikkä muula laila loukata muita elikkä ette ottaa ossaa, koota sisäle, tallehtia, näyttää elikkä muula laila tärvätä muitten henkilötietoja elikkä loukata jonku muun henkilökohtasta integriteettiä
  7. semmosella laila joka merkittee tärväämistä elikkä loukkaamista jonku muun henkilön elikkä yrityksen oikeuksia, niinku esim. tekijänoikeusta elikkä muita immaterielliä oikeuksia
  8. komersiellhiin tarkotukshiin, niinku esim. markkinoinin kautta, anonseerinkin, julkasemisen, kamppanjitten elikkä eri tavaroitten elikkä palveluitten tarjouksitten kautta
  9. ette laittaa väärää identtiteettiä jonka tarkotus oon ette pettää muita lähättäjän idettiteetistä elikkä ilmotuksen alkuperästä elikkä
  10. ette laajata ylös, viä yli elikkä muuten tehjä saatavaksi osotettua elikkä luvatonta reklaamia, kamppanimateriaalia, spammia, ketjupreiviä elikkä muita ei tahottuja ilmotuksia.

Tekiänoikeus ja tavaramerkit

Julkasu, reprudyksuuni, ylivieminen elikkä tallentaminen kokohnaisesta elikkä sisälön osasta webbipaikala ilman ette oikeusomistaja oon antanu luvan oon kieletty. Sisältöä webbipaikala saapii siterata siinä mielessä ko se oon luvattu jällaavan tekiänoikeuslakisäätänön mukhaan. Ko siteraa niin pittää selhvään sanoa mistä se oon otettu. Tavaramerkit ja logotyypit joitako essiintyy webbipaikala ei saa reprutyseerata, julkasta elikkä levittää ilman ette oikeusomistaja oon myöntäny kirjalisesti.

Osanottajat tjatissa, keskusteluissa ja semmosissa webbipaikala saavat vain panna sisäle semmosta materiaalia johonka heilä ittelä oon tekiänoikeus elikkä jotako heilä oon oikeus panna sisäle tällä laila.

Systeemin omistaa 0920 Media AB

Systeemiomistaja sittoutuu sekretessin kautta ette ei paljastaa elikkä käyttää hyväksi tietoja (henkilö- ekonoomisia, komersielliä jnp) jokka saattavat tulla systeemiomistajalle tioksi.

Daattaa joka tuotethaan systeemissä Rekiuuni Norrbottenilta, sen paartnerilta elikkä privattihenkilöiltä omistaa Rekiuuni Norrbotteni.

Formyläärit oon varmistettu SQL-injectin ja XSS-kootin kautta

Kaikki tiot jokka jätethään tähhään systeehmiin jätethään omala riskilä. Rekiuuni Norrbotten ja systeemiomistaja ei vastaa luvattomasta tunkeutumisesta.